LEVE 2 PREPARATORY & SURYA NAMASKARA

 • PARVATASANA (AGAINST WALL)
 • PADANGUSHTASANA
 • PADAHASTASANA
 • VRIKSHASANA
 • ARDA KATI CHAKRASANA
 • ARDA CHAKRASANA
  •  SURYA NAMASKARA

a. STEPS 1,2,3
b. STEPS 4,5,6
c. STEPS 7,8,9,10

 •  SHEETALI TADASANA
  •  UTTANASANA SERIES

a. UTTANA
b. MALASANA
c. ADOMUKHA SHVANASANA
d. ADOMUKHA VEERASANA

 • BACK TO LEVEL-I MODULE 3
 •  UTTHITA HASTAPADASANA
 • CLASSICAL TRIKONASA BREATHING
 • PARSVA HASTAPADASANA
 •  TRIKONASA VARIATION
 •  VEERABHADRASANA PREPARATION
 •  PRASARITHA PADOTTANASANA PREPARATION
 • BUTTERFLY (BADDAKONASANA) MOVEMENTS
 • UPAVISHTA KONASANA ( ATERNATE STRETCH)
 • PASCHIMOTTANA & HALASANA TRANSITION
 • SARVANGASANA
 • MATSYASANA
 • SUPTA PADANGUSHTASANA & VARIATION
 • BALASANA
 •  SETUBANDASANA & CHAKRASANA
 •  NAVASANA & VARIATIONS
 • DANDASANA & VARIATIONS
 • PURVOTTANASANA
 • MARICHYASANA & VARIATIONS
 •  ARDA PADMASANA & VARIATIONS
 • TRIANGA MUKHAIKAPADA PASCHIMOTTANASA
 • KROUNCHASANA
 • KAPALA BHATI
 • BHASTRIKA
 •  DOLPHIN STRETCH (MATSYA KREEDASANA) TRANSITION
 •  SHIRSHASANA STEP 1,2,3