LEVEL 3 PRIMARY SERIES

 •  UTKATASANA
 •  GARUDASANA (Preparation)
 •  UTTHITA HASTA PADANDUSHTASANA
 • NATRAJASANA (Preparation)
 • VEERABADRASANA B
 • PARSHVAKONASANA
 • VEERABADRASANA A
 • VEERABADRASANA C
 • PARSHVOTTANASA
 • PARIVRITTA TRIKONASANA
 • DOLPHIN STRETCH
 • SHIRSHASANA 4,5,6
 • BEKASANA (single leg)
 • VAJRASANA
 •  PARIGASANA
 • USHTRASANA
 •  VEERASANA
 • SUPTAVEERASANA
 •  PARYANKASANA (preparation)
 • BHARADVAJASANA
 •  JANUSHIRSHASANA
 • PARIVRITTA JANUSHIRSHASANA
 • MARICHYASANA A
 • ARDA PADMA PASCHIMOTTANASANA
 • BADDA KONASANA ( FORWARD STRETCH)
 • UPAVISHTAKONASANA ( FORWARD STRETCH)
 • GOMUKHASANA
 • ARDA MATSYENDRASANA

PRANAYAMA

 •  NADI SHODHANA
 • SHEETALI
 •  UJJAYI BREATHING
 • BRAHMARI